Barion Pixel
Kapcsolat:
E-mail: info@zacsibutik.hu

Adatvédelem

A ZACSIBUTIK Webáruház üzemeltetője, elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelme mellett.

Webáruházunk a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához, a csomagküldéshez és a kézbesítéshez használja fel, az adatokat harmadik fél számára nem adja ki.

Hírlevélküldés, direkt marketing üzenetek küldése céljából – amennyiben ehhez külön hozzájárulsz - email címedet kezeljük.

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk. Nem értékesítjük, és nem továbbítjuk személyes adataid harmadik személyeknek.

Cookie-k

A testre szabott kiszolgálás érdekében a számítógépeden kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezünk el. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatás során elmentett adatokat a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A következő cookie-t használjuk:

-Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatásod után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Zacsibutik.hu hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Zacsibutik.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

-Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az internetes böngésződben milyen beállítást alkalmazol.

-Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

-Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

- Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Zacsibutik.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics).

Az adatkezelés időtartama

A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és azoknak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A megrendeléssel kapcsolatos adatokat az elévülési időn belül őrizzük, amely 5 éves megőrzést jelent. Azokat az adatokat, amelyek számviteli bizonylatban is megjelennek (pl.: számlában), a törvényi előírások szerint 8 évig őrizzük meg.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Biztonság

Gondoskodunk a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissítjük a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

Jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhet tőlünk az általunk, valamint adatfeldolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül rendelkezésére bocsátjuk.

Kérheti továbbá személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatai helyesbítését vagy azok törlését kérni elérhetőségeink valamelyikén. A kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá, adatai zárolását. Zárolja a személyes adatot, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítjük, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, így különösen abban az esetben:
-ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatai védelmével, kapcsolatos panasszal egyéb esetben is

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c),
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatás céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Egyéb rendelkezések:

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Zacsibutik.hu oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A Zacsibutik Webáruház adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  2. Az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
  3. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve
  4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal öszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 


A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.